Vynikat

Funkce Excel PI

Excel Pi Function

Funkce Excel PIsouhrn

Funkce Excel PI vrací hodnotu geometrické konstanty π (pi). Hodnota představuje poloviční rotaci v systému radiánového úhlu. Konstanta se objeví v mnoha vzorcích vztahujících se k kruhu, jako je oblast kruhu.

Účel Získat hodnotu π Návratová hodnota 3.14159265358979 Syntax = PI () Verze argumentů Excel 2003 Poznámky k použití

Funkce PI vrací hodnotu π (pi) s přesností na 15 číslic. Hodnota π představuje poloviční obrat radiány a objevuje se v mnoha vzorcích týkajících se kruhu. 
= PI () // Returns 3.14159265358979

Příklad č. 1

Konstanta π se objevuje v mnoha matematických vzorcích vztahujících se ke kružnici. Vzorec pro obvod kruhu je 2πr. Vzhledem k poloměru 3 je v aplikaci Excel stejný vzorec: 
=2* PI ()*3 // circumference of circle, r=3

Příklad č. 2

Oblast ohraničená kružnicí s poloměrem (r) je definována následujícím vzorcem: πrdva. S poloměrem v buňce A1 je stejný vzorec v aplikaci Excel s funkcí PI ():

 
= PI ()*A1^2

Příklad č. 3

Chcete-li převést úhel měřený v radiánech na π, použijte Funkce DEGREES lze použít k získání odpovídajícího úhlu ve stupních: 
= DEGREES ( PI ()) // Returns 180° = DEGREES (2* PI ()) // Returns 360°

Vidět wumbo.net pro podrobnější vysvětlení klíčových matematických konceptů a vzorců.^